Exhibition

19 Dec
17
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน (SACIT Concept 2022)
นิทรรศการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย โดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
11 Dec
26
TILOG-LogistiX 2023
นิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ของ SCGJWD Logistics
11 Dec
27
Sustainability Expo 2023
นิทรรศการ Better Community ภายใต้คอนเซ็ปต์ "สร้างเมืองน่าอยู่ร่วมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน"
11 Dec
28
SCG : The Next Chapter Exposition 2022
นิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรมและโซลูชัน ตัวช่วยทำให้ทุกชีวิตและโลกดีขึ้นกว่าเดิม
11 Dec
29
SCG in APEC 2022 Thailand
นิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด "BCG" ในงาน SCG in APEC 2022 Thailand
02 Nov
30
นิทรรศการถาวรพระเทพสิทธินายก วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย
นิทรรศการพระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโรมหาเถร) เพื่อระลึกถึงคุณูปการ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พุทธศาสนิกชน