WORKS

Amarin Creative And Event > Seminar > SME D Bank Forum “รวมเรื่องเด็ดเคล็ดลับการทำธุรกิจให้ปัง”

SME D Bank Forum “รวมเรื่องเด็ดเคล็ดลับการทำธุรกิจให้ปัง”

งานสัมมนาเพื่อส่งเสริมช่องทางการทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME D Bank Forum “รวมเรื่องเด็ดเคล็ดลับ
การทำธุรกิจให้ปัง” อมรินทร์ฯ ได้รับมอบหมายในการออกแบบรูปแบบงาน กิจกรรมภายในงาน รวมทั้งออกแบบหลักสูตร
การอบรมและจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อมอบความรู้ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมทั้งคัดเลือกผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมฟังสัมมนา ไปจนถึงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานกิจกรรมในวงกว้าง

Case details

Client name:
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D BANK)
Location:
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
Date:
5 - 12 สิงหาคม 2566
Category:
Seminar / งานสัมมนา