WORKS

Amarin Creative And Event > Seminar > โครงการสร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce
โครงการสร้างโอกาสทางการตลาดพัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย Ecommerce _Cover

โครงการสร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce

โครงการสร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce หลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ รุ่นที่ 3 (Online Marketing Genius : OMG#3) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจไทยในการใช้ e-Commerce เพิ่มโอกาสและกระตุ้นการค้าออนไลน์ให้เกิดการขยายตัวให้ทันต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
โดยอมรินทร์ฯ ได้รับมอบหมายในการออกแบบหลักสูตร และดำเนินการจัดงานสัมมนา จัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อมอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยจัดให้มีกิจกรรมลงพื้นที่อบรมและลงมือปฏิบัติจริงสำหรับคนในชุมชนทั้ง 4 ภาค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการทำตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์และผู้มีอิทธิพลหลากหลายช่องทางเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม

Case details

Client name:
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
Location:
รูปแบบออนไลน์และลงพื้นที่ในชุมชน 4 ภาค
Date:
ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2566
Category:
Seminar / งานสัมมนา