WORKS

Amarin Creative And Event > Seminar > โครงการสร้างชุมชนสู่ออนไลน์ สร้างรายได้ธุรกิจ (Digital Village by DBD)

โครงการสร้างชุมชนสู่ออนไลน์ สร้างรายได้ธุรกิจ (Digital Village by DBD)

โครงการสร้างชุมชนออนไลน์ สร้างรายได้ธุรกิจ (Digital Village by DBD) ภายใต้แนวคิด “สินค้าดี ออนไลน์ดัง ชุมชนยั่งยืน” เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ สินค้าชุมชน พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี ในการผลักดันสินค้าเข้าสู่ช่องทางออนไลน์เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยอมรินทร์ฯ ได้รับมอบหมายในการออกแบบหลักสูตร และดำเนินการจัดงานสัมมนา จัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อมอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยจัดให้มีกิจกรรมลงพื้นที่อบรมและลงมือปฏิบัติจริงสำหรับคนในชุมชนทั้ง 4 ภาค พร้อมทั้งการจัดประชุมกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์และผู้มีอิทธิพลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งการจัดงานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในงานได้เรียนเชิญสื่อมวลชนหลายสำนัก เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานกิจกรรม

Case details

Client name:
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
Location:
รูปแบบออนไลน์และลงพื้นที่ในชุมชน 4 ภาค
Date:
ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2566
Category:
Seminar / งานสัมมนา