WORKS

Amarin Creative And Event > Seminar > Chief City Innovation Officer (CCIO)
CCIO_1

Chief City Innovation Officer (CCIO)

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองมีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการเมืองนวัตกรรม บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและภาพอนาคตอย่างยั่งยืน สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง โดยอมรินทร์ฯ ได้รับมอบหมายในการออกแบบหลักสูตรการอบรมและจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อมอบความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ออกแบบรูปแบบงาน กิจกรรมภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ตลอดจนการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และสื่อวีดิทัศน์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานกิจกรรมในวงกว้าง ไปจนถึงการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งทั้งนี้ทำให้อมรินทร์ฯ ได้รับความไว้วางใจในการทำงานจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7

Case details

Client name:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Location:
รุ่นที่ 1 : โรงแรม อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 : โรงแรม เดอะคอนทิเน้นท์ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 : โกลว์ฟิช สาทร รุ่นที่ 5 : โรงแรม แกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ รุ่นที่ 6 : โรงแรม เมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ รุ่นที่ 7 : โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
Date:
เดือนมีนาคม - กันยายนของทุกปี
Category:
Seminar / งานสัมมนา