WORKS

NIA_1

NIA Awards 2023

เวทีประกวด NIA Awards 2023 (National Innovation Awards 2023) “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566” เชิดชูเกียรติคนไทย ผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อประโยชน์ต่อประเทศในหลากหลายมิติ เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดยอมรินทร์ฯ ได้รับมอบหมายในการออกแบบรูปแบบงาน กิจกรรมภายในงาน ควบคุมงานพิธีการที่เกิดขึ้นบนเวที ระบบแสง สี เสียง และภาพรวมภายในงาน รวมทั้งประสานงานผู้ที่ได้รับรางวัลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำเนื้อหาเพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดทำสื่อวีดิทัศน์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานกิจกรรมในวงกว้าง

Case details

Client name:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Location:
รอยัล พารากอน ฮอลล์
Date:
5 ตุลาคม 2566
Category:
Press Conference / งานแถลงข่าว