CHIEF CITY INNOVATION OFFICER : CCIO รุ่นที่ 7

กิจกรรมจัดอบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 21.00 น.
วันจัดงาน 19 เมษายน – 21 มิถุนายน 2567
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

19 เมษายน 2567 สัมมนาในหัวข้อ เมืองแห่งอนาคต (City of The Future)
26 เมษายน 2567 สัมมนาในหัวข้อ กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรมรูกิจเมือง (New Paradigm of City Economy)
10 พฤษภาคม 2567 สัมมนาในหัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง (UrbanTech Innovation)
17 พฤษภาคม 2567 สัมมนาในหัวข้อ เมืองปลอดภัย (Securing Cities) อบรม ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
24 พฤษภาคม 2567 สัมมนาในหัวข้อ เมืองยั่งยืน (Sustainable City)
31 พฤษภาคม 2567 สัมมนาในหัวข้อ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรม (Public Private Partnership for Driven Innovation)
7 มิถุนายน 2567 สัมมนาในหัวข้อ วิทยาการข้อมูลสำหรับการบริหารเมือง (Data Science for City Management)
14 มิถุนายน 2567 สัมมนาในหัวข้อ การสื่อสารเมือง (City Visualization & Communication)
21 มิถุนายน 2567 การนำเสนอแผนการพัฒนาเมืองนวัตกรรม และพิธีปิดการอบรม